Podmínky Facebook soutěže o lahve Fogoso v hodnotě 10.000,- Kč.

 1. ​​Obecná ustanovení
  1. Organizátorem spotřebitelské soutěže je společnost Radiante distribution s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 07138814 (dále jen „Organizátor“)
  2. Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 22.12.2018 do 15:00 hodin. Dle uvážení organizátora může být pozastavena, zkrácena, prodloužena či zcela zrušena, a to i v průběhu.
 2.  Účastníci soutěže
  1. Účastníkem soutěže může být pouze svéprávný občan České republiky starší 18 let. Podmínkou účasti v soutěži je registrovaný profil na síti Facebook.com v souladu s pravidly, označení stránky Facebook.com/fogoso.cz jako „To se mi líbí“ kliknutím na příslušné tlačítko a přidání komentáře k soutěžnímu příspěvku (dále jen „soutěžní příspěvek“), ve kterém je zvolena jedna z variant produktu Fogoso, jak je uvedeno níže v bodu Výhra v soutěži.
  2. Z účastníků je vyloučen Organizátor a osoby u něj zaměstnané.
  3. Žádný nákup není podmínkou soutěže.
  4. Do soutěže budou schváleny pouze příspěvky, které nebudou Organizátorem shledány jako příspěvky v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s normami českého právního řádu, vulgární, pohoršující. Soutěžní příspěvek může být ze soutěže vyloučen v případě podezření na jeho duplicitu.
  5. Zveřejněním soutěžního příspěvku účastník potvrzuje, že tímto neporušuje autorská práva.
  6. Každá osoba se smí účastnit soutěže pouze jednou, jinak bude ze soutěže Organizátorem vyloučena, a to i bez předchozího upozornění či zpětně.
  7. Ve sporných případech a v případech neexaktních kritérií soutěžního plnění rozhoduje o úspěšné účasti v soutěži a splnění dalších podmínek pro případný nárok na výhru vždy Organizátor.
  8. Organizátor neodpovídá za nezaviněné nezařazení soutěžního příspěvku do soutěže, včetně nezařazení v důsledku zachycení příspěvku ve SPAM filtrech nebo v důsledku technických problémů.
  9. Organizátor je dle svého uvážení co do rozsahu a způsobů užití neomezeně oprávněn užít soutěžní příspěvek a jeho vyobrazení (včetně jeho zpracování, spojení s jiným prvkem či zařazení do souboru), záznamy pořízené při průběhu soutěže (zejména fotografie, zvukový a zvukově-obrazový záznam z předání výhry) a v této souvislosti i jméno vítěze soutěže.
  10. Účastník soutěže poskytuje Organizátoru za účelem účasti v soutěži a za účelem naplnění oprávnění Organizátora k užití soutěžních příspěvků, záznamů z průběhu soutěže a jména vítěze oprávnění ke zpracování jeho osobních údajů. Účastník soutěže bere zároveň na vědomí svá práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu.
 3.  Výhra v soutěži
  1. Výhrou v soutěži jsou lahve nápoje Fogoso ve výši 10.000,- Kč vč. DPH ve variantě zvolené organizátorem. Tato výhra je výhrou jedinou, výherci nevzniká nárok na její náhradu v penězích.
  2. Pokud se výhra stane nedostupnou, Organizátor ji může nahradit jinou výhrou stejné nebo podobné hodnoty.
 4.  Výherce
  1. Výherce je určen losem ze všech účastníků, kteří splňují podmínky soutěže.
  2. Výherce je vylosován jeden a získává jednu výhru dle článku 3 podmínek soutěže.
  3. Jedna osoba může v rámci vyhlášené soutěže učinit vždy jen jedno soutěžní plnění (jeden soutěžní příspěvek). Účastník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
  4. Výherce je zveřejněn nejpozději do 30.12.2018 na zdi Facebookové stránky www.Facebook.com/fogoso.cz. Takto zveřejněný výherce předá kontaktní informace pro zaslání výhry do 14 dnů prostřednictvím zprávy na Facebooku, kterou neprodleně potvrdí také emailem na adresu obchod@fogoso.cz
  5. Pokud výherce nebude do 14 dnů reagovat na sdělení nebo neposkytne požadované a úplné informace směřující k předání výhry, výhra propadá a nárok na ni zaniká.
 5.  Závěrečná ustanovení
  1. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci  nejsou  zodpovědní  za  jakékoli  záruky,  náklady, škody  nebo  jiné  nároky  vzniklé  v  důsledku  používání  výhry  poté,  co  byla  poslána  vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za  jakékoliv  ztráty  vyplývající  z nebo  vzniklé  v souvislosti se soutěží.
  2. Prohlašujeme, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem a upozorňujeme, že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.
  3. Před začátkem soutěžního plnění je Organizátor oprávněn soutěž zrušit.
  4. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Podmínky soutěže nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním na stránce www.fogoso.cz/soutez .
  5. Účastník soutěže odesláním svého soutěžního příspěvku tyto podmínky přijímá.

 

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz

 
Zpět do obchodu