Fogoso videosoutěž

Natáčíte rádi videa? Natočte jedno s lahví Fogoso pro nás a získejte odměnu.

 • Natočte libovolné video v délce 6-30 sekund, ve kterém se objeví libovolná lahev Fogoso.
 • Zveřejněte ho na sociálních sítích, označte nás a pošlete nám odkaz na kvalitní video na e-mail obchod@fogoso.cz
 • Ze zaslaných videí vylosujeme minimálně 1 výherce, který získá 6 lahví v běžné prodejní ceně 3 600 Kč dle vlastního výběru.
 • Menší odměny dostane alespoň 5 dalších soutěžících.

Video může být pojato jakkoli, dáváme plný prostor Vaší kreativitě. Těšíme se na Vaše výtvory!

Poslat odkaz na video


PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. ​​Obecná ustanovení
  1. Organizátorem spotřebitelské soutěže je společnost Radiante distribution s.r.o., se sídlem Kozí 853/19, 110 00 Praha 10, IČO: 07138814 (dále jen „Organizátor“)
  2. Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 31.8.2020 do 15:00 hodin. Dle uvážení organizátora může být pozastavena, zkrácena, prodloužena či zcela zrušena, a to i v průběhu.
 2.  Účastníci soutěže
  1. Účastníkem soutěže může být pouze plně svéprávný občan České republiky starší 18 let. 
  2. Z účastníků je vyloučen Organizátor a osoby u něj zaměstnané.
  3. Žádný nákup není podmínkou soutěže.
  4. Příspěvkem se rozumí video vytvořené pro účely soutěže. Příspěvek musí obsahovat záběr lahve Fogoso. Toto video může účastník zveřejnit na sociálních sítích či jiných on-line platformách, přičemž ho označí Organizátora, například hashtagem #fogosocz, označením Facebookového nebo Instagramového profilu Organizátora či přidáním odkazu na stránky Fogoso.cz. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odkazu na video v plné kvalitě, alespoň FullHD rozlišení na e-mailovou adresu Organizátora obchod@fogoso.cz 
  5. Do soutěže budou schváleny pouze příspěvky, které nebudou Organizátorem shledány jako příspěvky v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s normami českého právního řádu, vulgární, pohoršující. Soutěžní příspěvek může být ze soutěže vyloučen v případě podezření na jeho duplicitu. V soutěžních příspěvcích se nesmí vyskytovat osoby mladší 18 let.
  6. Zveřejněním soutěžního příspěvku účastník potvrzuje, že tímto neporušuje autorská práva a umožňuje Organizátorovi příspěvek trvale a neomezeně využívat k libovolným účelům, zejména komerčním, včetně případného postoupení práv na další subjekty.
  7. Každá osoba se smí účastnit soutěže pouze jednou, jinak bude ze soutěže Organizátorem vyloučena, a to i bez předchozího upozornění či zpětně.
  8. Ve sporných případech a v případech neexaktních kritérií soutěžního plnění rozhoduje o úspěšné účasti v soutěži a splnění dalších podmínek pro případný nárok na výhru vždy Organizátor.
  9. Organizátor neodpovídá za nezaviněné nezařazení soutěžního příspěvku do soutěže, včetně nezařazení v důsledku zachycení příspěvku ve SPAM filtrech nebo v důsledku technických problémů.
  10. Organizátor je dle svého uvážení co do rozsahu a způsobů užití neomezeně oprávněn užít soutěžní příspěvek a jeho vyobrazení (včetně jeho zpracování, spojení s jiným prvkem či zařazení do souboru), záznamy pořízené při průběhu soutěže (zejména fotografie, zvukový a zvukově-obrazový záznam z předání výhry) a v této souvislosti i jméno vítěze soutěže.
  11. Účastník soutěže poskytuje Organizátoru za účelem účasti v soutěži a za účelem naplnění oprávnění Organizátora k užití soutěžních příspěvků, záznamů z průběhu soutěže a jména vítěze oprávnění ke zpracování jeho osobních údajů. Účastník soutěže bere zároveň na vědomí svá práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu.
 3.  Výhra v soutěži
  1. Výhrou v soutěži jsou lahve nápoje Fogoso ve výši 3.600,- Kč vč. DPH ve variantě zvolené organizátorem, po dohodě s výhercem. Tato výhra je výhrou jedinou, výherci nevzniká nárok na její náhradu v penězích.
  2. Organizátor si vyhrazuje právo odměnit kromě výherce také min. 5 dalších účastníků výhrami dle vlastní úvahy.
  3. Pokud se výhra stane nedostupnou, Organizátor ji může nahradit jinou výhrou stejné nebo podobné hodnoty.
 4.  Výherce
  1. Výherce je určen výběrem vítězného příspěvku Organizítorem ze soutěžících, kteří splňují podmínky soutěže.
  2. Jedna osoba může v rámci vyhlášené soutěže učinit vždy jen jedno soutěžní plnění (jeden soutěžní příspěvek). Účastník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.
  3. Výherce je zveřejněn nejpozději do 10.9.2020 na zdi Facebookové stránky www.Facebook.com/fogoso.cz. Takto zveřejněný výherce předá kontaktní informace pro zaslání výhry do 14 dnů prostřednictvím zprávy na Facebooku, kterou neprodleně potvrdí také emailem na adresu obchod@fogoso.cz
  4. Pokud výherce nebude do 14 dnů reagovat na sdělení nebo neposkytne požadované a úplné informace směřující k předání výhry, výhra propadá a nárok na ni zaniká.
 5.  Závěrečná ustanovení
  1. Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci  nejsou  zodpovědní  za  jakékoli  záruky,  náklady, škody  nebo  jiné  nároky  vzniklé  v  důsledku  používání  výhry  poté,  co  byla  poslána  vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za  jakékoliv  ztráty  vyplývající  z nebo  vzniklé  v souvislosti se soutěží.
  2. Prohlašujeme, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem a upozorňujeme, že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní spojena.
  3. Před začátkem soutěžního plnění je Organizátor oprávněn soutěž zrušit.
  4. Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv. Podmínky soutěže nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním na stránce www.fogoso.cz/fogoso-videosoutez.
  5. Účastník soutěže odesláním svého soutěžního příspěvku tyto podmínky přijímá.

 

 
Zpět do obchodu